ලේසර් මීතේන් ගෑස් කාන්දු අනාවරකය

 • Hand-held laser remote methane gas leak detector (JJB30)

  අතින් ලේසර් දුරස්ථ මීතේන් ගෑස් කාන්දු අනාවරකය (JJB30)

  1. දළ විශ්ලේෂණය අතින් ගෙන යා හැකි ලේසර් දුරස්ථ මීතේන් ගෑස් කාන්දුව අනාවරකය මීටර් 30 ක දුරක් තුළ ගෑස් කාන්දුවීම් ඉක්මනින් හා නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම සඳහා සුසර කළ හැකි ලේසර් වර්ණාවලීක්ෂි (ටීඩීඑල්ඒඑස්) තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. කාර්යබහුල මාර්ග, අත්හිටවූ නල මාර්ග, ඉහළ නැගීම්, දිගු දුර සම්ප්‍රේෂණ නල සහ මිනිසුන් රහිත කාමර වැනි ආරක්ෂිත ප්‍රදේශවල පහසුවෙන් ළඟා විය නොහැකි හෝ ළඟා විය නොහැකි ප්‍රදේශ කම්කරුවන්ට effectively ලදායී ලෙස හඳුනාගත හැකිය. මෙම භාවිතය ඇවිදීමේ පරීක්ෂණවල කාර්යක්ෂමතාව සහ ගුණාත්මකභාවය effectively ලදායී ලෙස වැඩිදියුණු කරනවා පමණක් නොව, i ...
 • JJB30-2new type Hand-held laser remote methane gas leak detector

  JJB30-2 නව වර්ගය අතින් ගෙනයන ලේසර් දුරස්ථ මීතේන් ගෑස් කාන්දු අනාවරකය

  1. දළ විශ්ලේෂණය අතින් ගෙන යා හැකි ලේසර් දුරස්ථ මීතේන් ගෑස් කාන්දුව අනාවරකය මීටර් 30 ක දුරක් තුළ ගෑස් කාන්දුවීම් ඉක්මනින් හා නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම සඳහා සුසර කළ හැකි ලේසර් වර්ණාවලීක්ෂි (ටීඩීඑල්ඒඑස්) තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. කාර්යබහුල මාර්ග, අත්හිටවූ නල මාර්ග, ඉහළ නැගීම්, දිගු දුර සම්ප්‍රේෂණ නල සහ මිනිසුන් රහිත කාමර වැනි ආරක්ෂිත ප්‍රදේශවල පහසුවෙන් ළඟා විය නොහැකි හෝ ළඟා විය නොහැකි ප්‍රදේශ කම්කරුවන්ට effectively ලදායී ලෙස හඳුනාගත හැකිය. මෙම භාවිතය ඇවිදීමේ පරීක්ෂණවල කාර්යක්ෂමතාව සහ ගුණාත්මකභාවය effectively ලදායී ලෙස වැඩිදියුණු කරනවා පමණක් නොව ...
 • Hand-held laser remote methane gas leak detector(JJB30)

  අතින් ලේසර් දුරස්ථ මීතේන් ගෑස් කාන්දු අනාවරකය (JJB30)

  1. දළ විශ්ලේෂණය ලේසර් දුරස්ථ මීතේන් ගෑස් කාන්දු අනාවරකය යනු දුර from ත සිට මීතේන් කාන්දු වීම හඳුනා ගන්නා අධි තාක්‍ෂණික උසස් තාක්‍ෂණයකි.එය නව පරම්පරාවේ කාන්දුවීම් හඳුනාගැනීමේ නිෂ්පාදන වන අතර එමඟින් ඇවිදීමේ පරීක්‍ෂණයේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කරයි. ලොව පුරා පිළිගැනීමට ලක්ව ඇත. මීටර 30 ක් away තින් ගෑස් කාන්දුවීම් ඉක්මනින් හඳුනා ගැනීම සඳහා එය සුසර කළ හැකි ලේසර් වර්ණාවලීක්ෂය (ටීඩීඑල්එස්) භාවිතා කරයි. ආරක්ෂිත ප්‍රදේශවල පහසුවෙන් ළඟා විය නොහැකි හෝ ප්‍රවේශ විය නොහැකි ප්‍රදේශ ජනතාවට effectively ලදායී ලෙස හඳුනාගත හැකිය, ...